STATUT

STATUT Fundacji ADOPCJE MALAMUTÓW

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja ADOPCJE MALAMUTÓW zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej M. Makowska i J. Tomczak S.C. w Poznaniu, pl. Bernardyński 1A/2, dnia 01 lutego 2010 r., repertorium A nr 211/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 46, poz. 203 z 1991 r.), innych właściwych przepisów oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań

§ 4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej tworząc, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, biura, agencje itp. placówki.

§ 5

1. Fundacja używa pieczęci, wskazującej jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać odpowiednika swojej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, określonego wzorem zatwierdzonym przez Radę Fundacji.

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Wyłącznym celem działalności statutowej Fundacji jest prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w następującym zakresie: 1. Bezpośrednia pomoc zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom ras północnych.
2. Propagowanie adopcji zwierząt ze schronisk.
3. Uświadamianie i edukacja społeczeństwa w kwestiach zapobiegania bezdomności zwierząt.
4. Przeciwdziałanie przemocy wobec zwierząt.
5. Szkolenie i poradnictwo w zakresie stwarzających problemy zachowań zwierząt.
6. Utworzenie serwisu internetowego ułatwiającego znajdowanie nowych domów dla zwierząt w potrzebie.
7. Utworzenie azylu dla zwierząt stwarzających problemy i przygotowanie ich do adopcji.
8. Ograniczenie bezdomności zwierząt.
9. Przeciwdziałanie pseudohodowcom, oraz wszystkim osobom fizycznym i prawnym czerpiącym zyski kosztem zdrowia zwierząt.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyszukiwanie i weryfikację zwierząt do adopcji.
2. Weryfikację potencjalnych domów dla zwierząt objętych adopcją.
3. Organizację akcji edukacyjnych.
4. Prowadzenie akcji społecznych.
5. Pracę ze zwierzętami stwarzającymi problemy.
6. Prowadzenie całego procesu adopcyjnego.
7. Współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach.
8. Wspieranie akcji społecznych związanych z poprawianiem sytuacji zwierząt.
9. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
10. Przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, biuletynów, ogłoszeń, kalendarzy i innych materiałów i druków o adopcjach psów i pracy z nimi.
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
12. Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami fundacji, tak krajowymi jak i zagranicznymi.
13. Działalność szkoleniową i podnoszenie kwalifikacji członków Fundacji.
14. Organizację wolontariatu, korzystanie ze świadczeń wolontariuszy oraz ich szkolenie i promowanie ich działań.
15. Propagowanie adopcji psów oraz wszelkich akcji społecznych mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt oraz wzbogacanie się ich kosztem, poprzez reklamę publiczna i niepubliczną.
16. Gromadzenie danych o organizacjach o podobnym profilu działania zarówno w kraju, jak i po za granicami.
17. Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 10

1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą mającą charakter uboczny w stosunku do celów statutowych, przy czym działalność gospodarcza będzie prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Fundusz Założycielski dzieli się na dwie części: kwota 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) przeznaczona jest na realizację celów Fundacji, natomiast kwota 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą. Majątkiem Fundacji są także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości otrzymane lub nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą z :
a) dotacji, subwencji oraz grantów od osób prawnych,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
e) dalszych świadczeń fundatorów,
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 13

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Fundacja dla realizowania swoich celów statutowych może prowadzić następującą działalność gospodarczą (wg klasyfikacji PKD), przy czym część wymienionej niżej działalności może być prowadzona również nieodpłatnie:
1. chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z PKD);
2. pozostałe drukowanie (18.12.Z PKD);
3. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z PKD);
4. reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD);
5. produkcja gier i zabawek (32.40.Z PKD);
6. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD);
7. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD);
8. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z PKD);
9. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD);
10. działalność portali internetowych (63.12.Z PKD);
11. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD);
12. działalność fotograficzna (74.20.Z PKD);
13. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z PKD);
14. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z PKD).

§ 16

1. Z majątku Fundacji nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Majątku Fundacji nie wolno przekazywać na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątku Fundacji nie wolno wykorzystywać na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Majątku Fundacji nie wolno wykorzystywać do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV Organy Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji;
2) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do ośmiu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
8. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje.
10. W przypadku, gdy członek rady Fundacji nawiąże stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Zarządu albo stanie się podległy z tytułu zatrudnienia członkowi Zarządu członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje.
11. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej członka Rady Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje.
12. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
13. Członkostwo w Radzie Fundacji jest honorowe.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku\\. 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/5 członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 20

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c) ustalanie warunków zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
d) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów funkcjonowania Fundacji,
e) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
f) nadzór nad działalnością Fundacji, w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków,
g) udzielanie zezwolenia na zaciąganie przez Fundację zobowiązań finansowych, przekraczających, w pojedynczych przypadkach kwotę 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych),
h) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
3. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 22

1. Zarząd Fundacji liczy od jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na roczną kadencję, przy czym kadencja Zarządu wygasa po rozpatrzeniu przez Radę Fundacji rocznego sprawozdania finansowego i udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków.
2. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Fundacji, a w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
b) uchwala plany i programy działania Fundacji;
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
e) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacji Fundacji;
f) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji zatrudnionych przy działalności statutowej;
g) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady Fundacji;
h) przedstawia propozycje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 24

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa, w przypadku Zarządu wieloosobowego, dwóch członków Zarządu łącznie.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 25

1. Zarząd składa sprawozdania z działalności Fundacji raz w roku, nie później niż do 30 czerwca każdego roku następnego.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zarząd składa oprócz sprawozdania także inne wymagane prawem dokumenty.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 26

1. Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, za wyjątkiem tych, które wynikają bezpośrednio z oświadczenia o powołaniu Fundacji.
2. Zmiany statutu uchwala Rada Fundacji we własnym zakresie, bądź na wniosek Zarządu.

Połączenie z inną fundacją.

§ 27

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 29

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.

§ 30

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.